Ta strona korzysta z technicznych i przyswajalnych plików cookie oraz plików cookie stron trzecich użytkownika w formacie grupowym, aby uprościć nawigację online i chronić korzystanie z usług. Aby dowiedzieć się więcej lub odmówić zgody na użycie jednego lub dowolnego z plików cookie, kliknij tutaj. Zamknięcie tego banera, przeglądanie tej strony lub kliknięcie czegokolwiek będzie traktowane jako wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookie.

Zamknij

Order of Malta

W dniu 25 maja 2018r. stosowane są przepisy prawa o ochronie danych osobowych na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, powszechnie zwanego Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych („RODO”).

Nowe przepisy regulują ochronę danych osobowych i przyjęte zostały w formie rozporządzenia, co oznacza bezpośrednie stosowanie przepisów przez wszystkich przedsiębiorców przetwarzających dane osobowe na terytorium Unii Europejskiej. Wszystko w celu zharmonizowania ochrony podstawowych praw i wolności osób fizycznych na terenie całej Unii Europejskiej i tym samym zapewnienie swobodnego przepływu danych osobowych między państwami członkowskimi.

​1. Informacjny dla kandydatów do pracy
2. Informacyja dla osób odbywających wolontariat
3. Informacja dla pacjentów
4. Informacja dla kontrahentów

 1. Kontakt IOD

 

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD)

Inspektor Ochrony Danych – Damian Zadeberny

Dane kontaktowe: e-mail: daneosobowe@zakonmaltanski.pl

 

___________________________________________________________________________

 

Informacja dla osób odbywających wolontariat o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (zwanego dalej „RODO”) informuję, iż:

 1. Administrator danych osobowych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Pomoc Maltańska – Maltańska Służba Medyczna z siedzibą w Katowicach 40 -042, ul. Wita Stwosza 11,
telefon +48 575 995 737, e-mail: biuro.msm@zakonmaltanski.pl

 1. Inspektor Ochrony Danych:

Fundacja Pomoc Maltańska – Maltańska Służba Medyczna z siedzibą w Katowicach 40 -042, ul. Wita Stwosza 11 powołała Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych i praw przysługujących Pani/Panu na mocy przepisów o ochronie danych osobowych.

Dane kontaktowe: e-mail: daneosobowe@zakonmaltanski.pl

 

 1. Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:

Fundacja może przetwarzać Pani/ Pana dane osobowe w celach:

 1. Informacje o kategoriach odbiorców danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione:

 1. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej:

Fundacja może przekazywać Pani/Pana dane osobowe do odbiorców zlokalizowanych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (kraje Unii Europejskiej oraz kraje związane umową międzynarodową ze Związkiem Polskich Kawalerów Maltańskich) w związku z zapewnianiem obsługi technicznej aparatury medycznej oraz systemów informatycznych przez podmioty zewnętrzne. Przekazanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy może następować wyłącznie pod warunkiem spełnienia wymagań określonych w RODO, w szczególności na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony lub
z zastrzeżeniem odpowiednich zabezpieczeń.

 1. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:
 1. Prawa przysługujące osobie, której dane są przetwarzane:

Przysługuje Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo sprostowania danych nieprawidłowych, uzupełniania danych niekompletnych, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia wyrażonych zgód na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 1. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Obowiązek podania danych:

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu udziału w procesie rekrutacji oraz realizacji wolontariatu. Niepodanie danych niezbędnych dla zawarcia i wykonania porozumienia może być przyczyną odmowy przyjęcia na wolontariat.

 1. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji:

Nie będzie Pani/Pan podlegać decyzjom podejmowanym w sposób zautomatyzowany (bez udziału człowieka). Pani /Pana dane osobowe nie będą również wykorzystywane do profilowania.

 

 

Informacja dla pacjentów o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (zwanego dalej „RODO”) informuję, iż:

 1. Administrator danych osobowych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Pomoc Maltańska – Maltańska Służba Medyczna z siedzibą w Katowicach 40 -042, ul. Wita Stwosza 11,
telefon +48 575 995 737, e-mail: biuro.msm@zakonmaltanski.pl

 1. Inspektor Ochrony Danych:

Fundacja Pomoc Maltańska – Maltańska Służba Medyczna z siedzibą w Katowicach 40 -042, ul. Wita Stwosza 11 powołała Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych i praw przysługujących Pani/Panu na mocy przepisów o ochronie danych osobowych.

Dane kontaktowe: e-mail: daneosobowe@zakonmaltanski.pl

 1. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:

Fundacja Pomoc Maltańska – Maltańska Służba Medyczna może przetwarzać Pani/ Pana dane osobowe w następujących celach:

1)   w celach związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w tym:

2)    w celach archiwalnych, naukowych lub statystycznych – na podstawie art. 9 ust. 2 lit. j) RODO;

3)   w celach związanych z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną roszczeń – na podstawie art. 9 ust. 2 lit. f) RODO;

4)   w celach związanych z prowadzeniem ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994  r. o rachunkowości.

 1. Informacje o kategoriach odbiorców danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione:

 1. osobom wykonującym zawód medyczny zatrudnionym lub współpracującym z Fundacją,
 2. innym osobom wykonującym czynności pomocnicze przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, a także czynności związane z utrzymaniem systemu teleinformatycznego,
  w którym przetwarzana jest dokumentacja medyczna, i zapewnieniem bezpieczeństwa tego systemu na podstawie upoważnienia nadanego przez Fundację,
 3. podmiotom leczniczym współpracującym z Fundacją w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności świadczeń zdrowotnych,
 4. dostawcom usług technicznych i organizacyjnych dla Fundacji, które umożliwiają udzielanie świadczeń zdrowotnych (w szczególności dostawcom i podmiotom wyspecjalizowanym w zapewnianiu obsługi technicznej systemów teleinformatycznych i aparatury medycznej),
 5. osobom przygotowującym się do wykonywania zawodu medycznego i kształcącym się osobom wykonującym zawód medyczny, w zakresie niezbędnym do realizacji celów dydaktycznych,
 6. podmiotom prowadzącym rejestry medyczne na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
 7. innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, w szczególności art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.        Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych:

Fundacja może przekazywać Pani/Pana dane osobowe do odbiorców zlokalizowanych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (kraje Unii Europejskiej oraz kraje związane umową międzynarodową ze Związkiem Polskich Kawalerów Maltańskich) w związku z zapewnianiem obsługi technicznej aparatury medycznej oraz systemów informatycznych przez podmioty zewnętrzne. Przekazanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy może następować wyłącznie pod warunkiem spełnienia wymagań określonych w RODO, w szczególności na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony lub
z zastrzeżeniem odpowiednich zabezpieczeń.

 1. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez wymagany przepisami prawa okres przechowywania dokumentacji medycznej, zgodnie z przepisami prawa, w szczególności art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta .

W przypadku przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celach związanych z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną roszczeń Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń określony w przepisach prawa.

W przypadku przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez wymagany przepisami prawa okres przechowywania dokumentacji księgowej
i podatkowej.

 1. Prawa przysługujące osobie, której dane są przetwarzane:

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Obowiązek podania danych:

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne w celu udzielania świadczeń zdrowotnych.

 

 1. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji:

Nie będzie Pani/Pan podlegać decyzjom podejmowanym w sposób zautomatyzowany (bez udziału człowieka). Pani/Pana dane osobowe nie będą również wykorzystywane do profilowania.

 

 

Informacja dla kontrahentów o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (zwanego dalej „RODO”) informuję, iż:

 1. Administrator danych osobowych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Pomoc Maltańska – Maltańska Służba Medyczna z siedzibą w Katowicach 40 -042, ul. Wita Stwosza 11,
telefon +48 575 995 737, e-mail: biuro.msm@zakonmaltanski.pl

 1. Inspektor Ochrony Danych:

Fundacja Pomoc Maltańska – Maltańska Służba Medyczna z siedzibą w Katowicach 40 -042, ul. Wita Stwosza 11 powołała Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych i praw przysługujących Pani/Panu na mocy przepisów
o ochronie danych osobowych.

Dane kontaktowe: e-mail: daneosobowe@zakonmaltanski.pl

 1. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:

Fundacja może przetwarzać Pani/ Pana dane osobowe w następujących celach:

 1. Informacje o kategoriach odbiorców danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione:

– pracownikom i współpracownikom Fundacji posiadającym upoważnienie do przetwarzania danych osobowych Kontrahentów w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych;
– dostawcom usług technicznych i organizacyjnych dla Fundacji (w szczególności dostawcom i podmiotom wyspecjalizowanym w zapewnianiu obsługi technicznej systemów teleinformatycznych);
– podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

5.         Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej:

Fundacja nie planuje przekazywania Pani/Pana danych osobowych do odbiorców zlokalizowanych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (kraje Unii Europejskiej oraz kraje związane umową międzynarodową ze Związkiem Polskich Kawalerów Maltańskich)
i organizacji międzynarodowych.

 1. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przez odpowiednie przepisy prawa w zakresie przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej lub przez okres przedawnienia roszczeń określony w przepisach prawa.

 1. Prawa przysługujące osobie, której dane są przetwarzane:

Przysługuje Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo sprostowania danych nieprawidłowych i uzupełniania danych niekompletnych oraz prawo do ograniczenia przetwarzania.

 1. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Obowiązek podania danych:

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celach związanych z zawarciem i realizacją umowy.

 1. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji:

Nie będzie Pani/Pan podlegać decyzjom podejmowanym w sposób zautomatyzowany (bez udziału człowieka). Pani /Pana dane osobowe nie będą również wykorzystywane do profilowania.

 

 

Informacja dla kandydatów do pracy o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (zwanego dalej „RODO”) informuję, iż:

 1. Administrator danych osobowych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Pomoc Maltańska – Maltańska Służba Medyczna z siedzibą w Katowicach 40 -042, ul. Wita Stwosza 11,
telefon +48 575 995 737, e-mail: biuro.msm@zakonmaltanski.pl

 1. Inspektor Ochrony Danych:

Fundacja Pomoc Maltańska – Maltańska Służba Medyczna z siedzibą w Katowicach 40 -042, ul. Wita Stwosza 11 powołała Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych i praw przysługujących Pani/Panu na mocy przepisów o ochronie danych osobowych.

Dane kontaktowe: e-mail: daneosobowe@zakonmaltanski.pl

 

 1. Cel przetwarzania danych osobowych:

Fundacja będzie przetwarzała Pani/Pana dane osobowe w celu Pani/Pana udziału w procesie rekrutacji.

Podane przez Pana/Panią dane osobowe mogą być również przetwarzane na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Fundację, jeśli wyrazi Pani/Pan na to wyraźną zgodę.

 1. Podstawa prawna przetwarzania oraz obowiązek podania danych:

 

Fundacja będzie przetwarzał Pani/ Pana dane określone w art. 221 § 1 Kodeksu Pracy na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO w związku z art. 221 § 1Kodeksu Pracy. Podanie powyższych danych jest obowiązkiem ustawowym i jest niezbędne w celu Pani / Pana udziału w procesie rekrutacji. Niepodanie powyższych danych może być przyczyną odmowy Pani / Pana zatrudnienia.

Szpital może także przetwarzać dane niewymienione w art. 221 § 1 Kodeksu Pracy na podstawie wyrażonej przez Panią/ Pana zgody, tj. na postawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO. Podanie dodatkowych danych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne i nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji, nie spowoduje niekorzystnego traktowania Pani/ Pana kandydatury oraz nie może powodować jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie może stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia.

 

 1. Informacje o kategoriach odbiorców danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione:

 1. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej:

Fundacja nie planuje przekazywania Pani/Pana danych osobowych do odbiorców zlokalizowanych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (kraje Unii Europejskiej oraz kraje związane umową międzynarodową ze Związkiem Polskich Kawalerów Maltańskich)
i organizacji międzynarodowych.

 1. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:

Fundacja będzie przechowywała Pani/Pana dane osobowe przez okres 12 miesięcy od zakończenia rekrutacji.

W przypadku wyrażenia przez Panią/ Pana zgody na przetwarzanie przekazanych danych na potrzeby kolejnych rekrutacji, Fundacja będzie przechowywała Pani/Pana dane osobowe przez okres 24 miesięcy.

 1. Prawa przysługujące osobie, której dane są przetwarzane:

Przysługuje Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo sprostowania danych nieprawidłowych, uzupełniania danych niekompletnych, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia wyrażonych zgód na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

 1. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji:

Nie będzie Pan/Pani podlegać decyzjom podejmowanym w sposób zautomatyzowany (bez udziału człowieka). Pani /Pana dane osobowe nie będą również wykorzystywane do profilowania.