Ta strona korzysta z technicznych i przyswajalnych plików cookie oraz plików cookie stron trzecich użytkownika w formacie grupowym, aby uprościć nawigację online i chronić korzystanie z usług. Aby dowiedzieć się więcej lub odmówić zgody na użycie jednego lub dowolnego z plików cookie, kliknij tutaj. Zamknięcie tego banera, przeglądanie tej strony lub kliknięcie czegokolwiek będzie traktowane jako wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookie.

Zamknij

Order of Malta

Dom to nie mury

Projekt “DOM TO NIE TYLKO MURY – MIESZKANIA TRENINGOWE DLA KOBIET” skierowany jest do min. 48 kobiet dotkniętych wykl. społ. oraz zaw. ze względu na sprzężone dysfunkcje zwią. m.in. ze skrajnym ubóstwem, niepełnospr., bezdomn., uzależ. czy prob. zdrowot. ze względu na poronienie lub utratę dziecka (aborcję) w okresie 01.11.2020 do 31.12.2022. Planuje się realizację 2 mieszkań treningowych dla 6 osób każde. Jeden cykl zasiedlenie wynosić będzie 6 miesięcy.
Wsparciem w ramach projektu zostaną objęte następujące osoby:
-os.,o których mowa w art. 1ust.2 ust. z dnia 13.06.2003 r. o zatrudnieniu socjalnym;
-os. opuszcz. pieczę zastępczą, o których mowa w ustawie z dnia 9.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej;
-osoby z niepełnospr.;
-osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkc.;
-osoby bezdomne lub dotknięte wykl. z dostępu do mieszkań;
-osoby opuszcz. młodzieżowe ośrodki wychow. i młodzieżowe ośrodki socjoterapii.

Wnioskodawca projektu: Śląskie Centrum Profilaktyki i Psychoterapii
Wartość całego projektu: 1 725 129,60
Dofinansowanie: 1 604 370,52
Koszty poniesione przez partnera (Fundacja Pomoc Maltańska – Maltańska Służba Medyczna) 138 948,00

Dofinansowano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
(Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.5.