Ta strona korzysta z technicznych i przyswajalnych plików cookie oraz plików cookie stron trzecich użytkownika w formacie grupowym, aby uprościć nawigację online i chronić korzystanie z usług. Aby dowiedzieć się więcej lub odmówić zgody na użycie jednego lub dowolnego z plików cookie, kliknij tutaj. Zamknięcie tego banera, przeglądanie tej strony lub kliknięcie czegokolwiek będzie traktowane jako wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookie.

Zamknij

Order of Malta

News

Usługi animacji lokalnej dla Uczestników projektu „Samodzielność to nie samotność”

19/12/2019 


Zapraszamy do składania ofert;

Termin składania ofert

do dnia 30-12-2019

Numer ogłoszenia

1223819

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Fundacja Pomoc Maltańska – Maltańska Służba Medyczna, 40-042 Katowice,
ul. Wita Stwosza 41
Lub Biuro Projektu – Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym (Lider Projektu)
41-500 Chorzów, ul. Św. Piotra 9

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuroprojektu@rfpn.org

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Kamil Wójcik

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

791600241

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie animacji lokalnej na rzecz dwóch społeczności lokalnych z terenu miasta Chorzów. Animację prowadzić będzie dwóch Animatorów lokalnych, którzy zostaną zatrudnieni w ramach projektu. Wymiar czasu pracy każdego animatora, łącznie w ramach projektu wyniesie 1280 godzin. Przy czym w czasie trwania umowy Animator prowadzić będzie minimum 80 godzin animacji miesięcznie.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: Chorzów Miejscowość: Chorzów

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wybór usługi polegającej na prowadzeniu animacji lokalnej poprzez opracowanie ścieżki reintegracji dla środowiska i usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym.

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie animacji lokalnej na rzecz dwóch społeczności lokalnych z terenu miasta Chorzów. Animację prowadzić będzie dwóch Animatorów lokalnych, którzy zostaną zatrudnieni w ramach projektu. Wymiar czasu pracy każdego animatora, łącznie w ramach projektu wyniesie 1280 godzin. Przy czym w czasie trwania umowy Animator prowadzić będzie minimum 80 godzin animacji miesięcznie.
2. Zakres tematyczny animacji lokalnej:
a) aktywizowanie i wspieranie mieszkańców w podejmowanych działaniach na rzecz społeczności lokalnej;
b) diagnozowanie potencjału lokalnego środowiska;
c) inicjowanie i wspieranie powstawania grup osób i instytucji, zamierzających rozpocząć działalność na rzecz społeczności lokalnej;
d) inicjowanie i organizowanie spotkań z podmiotami działającymi na obszarze Chorzowa i okolic
e) zawiązywanie i rozwój partnerstw, sieci współpracy lokalnych podmiotów;
f) aktywizacja i mobilizacja mieszkańców do rozwiązywania grupowych i lokalnych problemów społecznych;
g) wyszukiwanie i wspieranie liderów lokalnych, inicjowanie powstawania grup inicjatywnych
h) motywowanie grup i środowisk do podejmowania aktywności ukierunkowanych na rozwój społeczności lokalnej
i) upowszechnianie informacji o realizowanym projekcie
3. Organizacja pracy
a) Wykonawca zobowiązany jest do samodzielnego wykonania przedmiotu umowy.
b) Co do zasady, animacja odbywać się będzie od poniedziałku do piątku, w uzasadnionych przypadkach możliwa jest także w weekendy, za zgodą Zamawiającego.
c) Wykonawca będzie realizował animację w sposób ciągły, na podstawie ustalonego harmono-gramu. Rozliczanie prac będzie następować na podstawie rachunku/faktury. Podstawą do wystawienia rachunku/faktury będą karty usługi doradczej, listy obecności oraz zaakcepto-wane przez Zamawiającego, a przedkładane przez Wykonawcę po zakończeniu każdego mie-siąca.
d) Wykonawca musi posiadać możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji wszystkich zadań wykonywanych na rzecz Zamawiającego. Wykonawca zapewni, iż łączne zaangażowanie za-wodowe osoby zaangażowanej w realizację niniejszego projektu oraz wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych i innych podmiotów, nie przekracza i nie będzie przekraczać w całym okresie realizacji przedmiotu umowy 276 godzin miesięcznie. Limit zaan-gażowania zawodowego, o którym mowa w zdaniu pierwszym, dotyczy wszystkich form za-angażowania zawodowego, w szczególności:
e) w przypadku stosunku pracy – uwzględnia liczbę dni roboczych w danym miesiącu wynikają-cych ze stosunku pracy, przy czym do limitu wlicza się czas nieobecności pracownika związanej ze zwolnieniami lekarskimi i urlopem wypoczynkowym, a nie wlicza się czasu nieobecności pracownika związanej z urlopem bezpłatnym,
f) w przypadku stosunku cywilnoprawnego, samozatrudnienia oraz innych form zaangażowania uwzględnia czas faktycznie przepracowany, w tym czas zaangażowania w ramach własnej dzia-łalności gospodarczej poza projektami (o ile dotyczy), w przypadku zatrudnienia w innych pro-jektach finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności wykonawca będzie składać godzinową ewidencję czasu pracy w ramach wszystkich projektów.
g) pozostałe wymagania wobec Wykonawcy:
• ustalanie z Zamawiającym harmonogramu;
• realizowanie usługi w sposób staranny, skuteczny i terminowy, zgodnie z ustalonym harmonogramem;
• współpraca z Zamawiającym w zakresie wykonywania zadań, w szczególności w zakre-sie wymiany informacji oraz konsultacji;ciąg dalszy w załączniku nr 1 – zapytanie ofertowe

Kod CPV

85320000-8

Nazwa kodu CPV

Usługi społeczne

Dodatkowe przedmioty zamówienia

nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

Styczeń 2020 – Luty 2021

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Warunki udziału w postępowaniu zostały określone w pkt IV zapytania ofertowego – załącznik zapytanie ofertowe

Wiedza i doświadczenie

Warunki udziału w postępowaniu zostały określone w pkt IV zapytania ofertowego – załącznik zapytanie ofertowe

Potencjał techniczny

Warunki udziału w postępowaniu zostały określone w pkt IV zapytania ofertowego – załącznik zapytanie ofertowe

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Warunki udziału w postępowaniu zostały określone w pkt IV zapytania ofertowego – załącznik zapytanie ofertowe

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Warunki udziału w postępowaniu zostały określone w pkt IV zapytania ofertowego – załącznik zapytanie ofertowe

Dodatkowe warunki

Warunki udziału w postępowaniu zostały określone w pkt IV zapytania ofertowego – załącznik zapytanie ofertowe

Warunki zmiany umowy

Warunki zmiany udziału zostały określone w pkt VII. zapytania ofertowego – załącznik zapytanie ofertowe

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy zostały określone w załączniku – zapytanie ofertowe oraz załącznikach:
Załącznik nr 1 – formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – oświadczenie o warunkach udziału i posiadanego doświadczenia
Załącznik nr 3 – Oświadczenie wykonawcy o wypełnieniu obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO
Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje prowadzenia zamówienia uzupełniającego.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi na podstawie poniższych kryteriów, którym odpowiada określona liczba punktów. Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników oceny ofert do dwóch miejsc po przecinku.
Za ofertę najkorzystniejszą uważa się ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny oraz innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia.
Cena C max 70 pkt
Doświadczenie D max 30 pkt
—————
Ocena ogólna O = C+D max 100 pktCENA C
Sposób dokonywania oceny wg wzoru:
C =(Cn : Cb ) x 70
Gdzie: Cn – cena oferty najtańszej; Cb – cena oferty badanej

DOŚWIADCZENIE
W kryterium „Doświadczenie” będzie oceniana liczba rekomendacji, referencji, zaświadczeń wystawionych przez organizację pozarządową lub podmiot ekonomii społecznej lub jednostkę samorządu terytorialnego lub jednostkę organizacyjną samorządu terytorialnego imiennie na osobę/y wskazane przez Wykonawcę do wykonania niniejszego zamówienia. Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, zrealizował samodzielnie lub osoby wskazane przez Wykonawcę do wykonania niniejszego zamówienia zrealizowały usługi polegające na świadczeniu usług animacyjnych w pracy ze społecznością lokalną. Oferta z największą liczbą usług animacji lokalnej otrzymuje 30 pkt, a punkty dla pozostałych ofert obliczane będą wg wzoru:
Doświadczenie badanej oferty (liczba RE)
D = —————————————————————————– x 30 pkt
Doświadczenie najkorzystniejszej oferty (liczba RE)
gdzie:
D – ilość punktów w kryterium „Doświadczenie”
1 pkt.= 1%.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji zamówienia na każdym jego etapie bez podawania przyczyny. Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żą-dać od Wykonawców wyjaśnień oraz dokumentów dotyczących treści złożonych ofert.

Wykluczenia

Wykluczenia zostały określone w załączniku – zapytanie ofertowe

Zamawiający – Beneficjent

Nazwa

REGIONALNA FUNDACJA POMOCY NIEWIDOMYM

Adres

św. Piotra 9

41-500 Chorzów

śląskie , Chorzów

Numer telefonu

32 241 11 13

Fax

32 241 12 02

NIP

6270013553

Tytuł projektu

Samodzielność to nie samotność

Numer projektu

RPSL.09.01.01-24-065D/18-00
Liczba wyświetleń: 43